The EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment

 

Средствата на страните от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Кралство Норвегия представляват приноса на Исландия, Лихтенщайн и Кралство Норвегия за намаляване на икономическите и социални неравенства в Европа и за укрепване на двустранните отношения с 15-те страни бенефициенти по програмата. В периода 2014-2021г. тези 15 страни са Чехия, Словакия, Словения, Унгария, Естония, Латвия, Литва, Хърватия, Полша, Румъния, България, Малта, Гърция, Португалия и Кипър.

Наличните средства за посочения период са 1,5 млрд. евро от съвместния фонд на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и 1,3 млрд. евро, внесени от самото Кралство Норвегия.

Средствата от ЕИП и Кралство Норвегия се разпределят въз основа на предварително определени пет приоритета и 23 програмни области.

Изброените приоритети са:

• Иновации, изследвания, образование и конкурентоспособност

• Социално включване, младежка заетост и намаляване на бедността

• Околна среда, енергия, изменение на климата и намаляване на парниковите газове • Култура, гражданско общество, добро управление, основни права и свободи

• Правосъдие и вътрешни работи

Фондът за младежка заетост, въз основа на търг, стартиран през април 2017 г., позволи използването на 60,6 милиона евро като част от финансовите механизми на Европейското икономическо пространство и Норвегия с цел насърчаване на устойчива и качествена младежка заетост в Европа. На базата на повече от 300 получени проектни идеи бяха избрани 27 проекта (с партньори) от 25 страни в Европа, които бяха финансирани от Фонда.