Правила и условия за ползване

Уводни разпоредби

Собственик и управител на платформата start-bg.com е Център за развитие на устойчиви общности /ЦРУО/, София,

ЕИК 121325884 (наричано по-долу: ЦРУО).

Всяко лице, което влезе в страницата, се счита за потребител на тази страница. За регистриран потребител на сайта се счита този потребител, който като титуляр на проекта или като инвеститор (дарител) в проекта, представен на този сайт, е регистриран като такъв в предвидената в този сайт процедура за регистрация.

Всеки потребител приема неотменимо всички валидни условия за ползване, определени едностранно от ЦРУО и декларира, че е запознат със съществуващите условия, че ги разбира и ги приема изцяло. ЦРУО си запазва правото да променя едностранно тези правила и условия по всяко време. Всички промени в условията за ползване ще бъдат публикувани на тази страница, като за всички потребители на тази страница те влизат в сила в момента на публикуването им. Потребителят е длъжен редовно да се информира за промени във валидните условия за ползване. Този сайт е защитен във всички свои компоненти от правата на интелектуална собственост, които потребителите са длъжни да спазват, а нарушаването на тези права води до отговорност в съответствие с приложимите разпоредби на Република България. Не е позволено да се променя, дублира, разпространява, продава или предоставя каквато и да е част от тази страница или софтуера на тази страница без съгласието на собственика и мениджъра на страницата.

 

Цел и отговорност във взаимоотношенията между потребителите

Платформата start-bg.com е създадена с цел посредничество между физически и/или юридически лица, които представят собствени проекти чрез този сайт, и потенциални и действителни инвеститори (дарители) в тези проекти. Всички отношения, които се установяват между притежателите на проекти и инвеститорите чрез този сайт, са изключително техен ангажимент, така че ЦРУО не поема отговорност за никоя от тези страни и за задълженията на другата страна, нито гарантира такива задължения. Всеки потребител на този сайт, независимо от качеството, в което действа, се съгласява, че всички контакти с други потребители на този сайт, независимо от качеството, в което действат тези други потребители, се осъществяват единствено на тяхна взаимна отговорност и се отказват въз основа на техните взаимоотношения от всякакви искания към собственика и управителя на сайта. Всички възможни спорове, възникнали между потребителите на този сайт, ще бъдат разрешавани от тези потребители помежду им.

На потребителите е забранено да използват този сайт за цели, за които не е предназначен, както и за цели, противоречащи на разпоредбите на Република България, за което те ще носят отговорност.

Регистрация на потребител

За да може отделен потребител на този сайт да действа като търсещ дарение за проекта си, или като инвеститор (дарител) в проекта, който се представя чрез този сайт, е необходимо той да се регистрира по подходящ начин. Процедурата за регистрация се определя от ЦРУО, който има право да я променя, ако е необходимо, за всички следващи потребители, които възнамеряват да се регистрират. Всеки регистриран потребител трябва да е навършил 18 години, тоест да е напълно дееспособен. Потребителите, провеждащи кампании чрез сайта, включително всички членове на техния екип, не трябва да са осъждани или преследвани за каквото и да е престъпление. ЦРУО има право да поиска достъп до криминалното досие на потребителя и членовете на неговия екип. Потребител, който не представи исканата документация в рамките на 3 работни дни, ще бъде изключен. По време на регистрацията потребителят е длъжен да създаде парола, която защитава поверителността му. Потребителят е длъжен да пази паролата си в тайна и ЦРУО не носи отговорност пред потребителя за вреди, причинени от неправилно и небрежно съхраняване на паролата от самия потребител. ЦРУО си запазва правото да поиска промяна на паролата или други данни от регистрирания потребител от съображения за сигурност. Информацията, предоставена на администратора на сайта по време на процеса на регистрация, също е основа за определяне на самоличността на потребителя, особено в случаите, когато е необходимо да се определи евентуалната отговорност на отделен потребител. ЦРУО ще опазва в рамките на своите възможности и технологично оборудване поверителността на потребителските данни, предоставени при регистрацията и използването на сайта.

Точност и пълнота на данните, унищожаване на данни и публикуване и администриране на съдържание

Потребителите на този сайт са длъжни да предоставят коректна и пълна информация на собственика и управителя на сайта своевременно при регистрация и за целите на използването на сайта, както и да докладват своевременно за промени в тази информация. Потребителите носят отговорност пред собственика и управителя на сайта и пред трети лица за верността и пълнотата на предоставените данни. Потребителите позволяват на собственика и управителя на сайта да използва получените данни, без да е необходимо тяхно допълнително одобрение, за целите на работата на сайта, и по-специално да обработва получените данни, да ги препраща и предоставя на трети страни и да ги използва за целите на поддържането и популяризирането на този сайт. Потребителите също носят отговорност пред собственика и мениджъра на сайта и пред трети лица за съдържанието, което публикуват или предоставят в процеса на използване на сайта (публикации, реклами, съобщения, текстове, дисплеи, снимки, видео и други материали). Публикуването на всякакво незаконно и неподходящо съдържание е забранено, което по-специално предполага публикуване на лични данни и информация за трети лица без тяхното съгласие, т.е. публикуване на данни или съдържание за трети лица по начин, който причинява или може да причини щети на тези лица, особено във връзка с нарушаването на правата на личността, правата на интелектуална собственост и правилата за защита на конкуренцията, както и публикуването на каквото и да е съдържание, което заплашва и вреди на бизнеса на този сайт. ЦРУО не носи отговорност за щети, причинени на някого поради данни и съдържание, публикувани или предоставени от отделен потребител в контекста на използването на този сайт, нито може да гарантира точността и възможността за проверка на данните и съдържанието, публикувани или предоставени. ЦРУО има правото да премахва незаконно и неподходящо съдържание без предварително предупреждение към потребителя, който е публикувал или направил такова съдържание достъпно. ЦРУО си запазва правото независимо да прецени какво съдържание се счита за незаконно и неподходящо. В допълнение към премахването на незаконно и неподходящо съдържание, ЦРУО има право да не публикува или да премахва съдържание, което според него не отговаря на критериите, определени от тази страница, т.е. ако не отговаря на основната цел на тази страница , както и на етичните ценности на ЦРУО.

Уведомяване на потребителя

Потребителят се съгласява да бъде информиран за дейността на сайта от собственика и управителя на сайта, по имейл или по друг също толкова подходящ начин, както и да му се изпраща рекламно съдържание. При поискване от страна на потребителя такива уведомления няма да му бъдат препращани.

Изключване на потребителя

Регистрираният потребител на този сайт може по основателни причини да бъде отстранен от по-нататъшно използване на сайта, по-специално: ако използва сайта за постигане на незаконни и неподходящи цели, ако злоупотребява със съдържанието и данните, предоставени му чрез регистрация, ако при използване сайта нарушава правата на интелектуална собственост на администратора и на трети лица, ако използването на сайта явно и злонамерено уврежда бизнес интересите на собственика и управителя, както и във всички останали случаи, в които неговите действия нарушават настоящите условия за ползване и причиняват щети или застрашават увреждане на бизнес репутацията на управителя и на трети лица. ЦРУО си запазва правото независимо да прецени основателността на причината за изключване на отделен потребител. Ако изключеният потребител е представил кампания през сайта, кампанията ще бъде спряна.

Договорни задължения между потребителите и отказ от отговорност

При използване на сайта и поемане на взаимни задължения, потребителите са длъжни да спазват законите и другите разпоредби на Република България. Всички потребители използват сайта на собствен риск. Собственикът и управителят на платформата не носи отговорност за какъвто и да е вид щети или загуби, свързани с използването на сайта, независимо от причината и времето на тяхното възникване. Потребителите на сайта, в качеството си на титуляр на проекта, инвеститор/дарител или посетител, окончателно и напълно се отказват от всякакъв иск за обезщетение или иск от всякакъв друг вид срещу ЦРУО и неговите законни представители, служители, доброволци, членове, външни сътрудници, бизнес партньори и всички други физически и юридически лица, свързани по някакъв начин, в България и в чужбина. Потребителите, независимо от капацитета си, са изцяло отговорни за произтичащите щети и поемат задължението да ги поправят към всяка увредена страна. Ако някой съди ЦРУО или физически и юридически лица, свързани с него по какъвто и да е начин, поради вреди, които по някакъв начин са свързани с използването на сайта от потребителя, потребителят се задължава да защитава ответника и да заплати всички разноски за защита в пълен размер, както и всички други разходи, свързани с делото.

Техническа поддръжка на сайта

ЦРУО, като собственик и управител на сайта, го поддържа и подобрява с цел защита на поверителността и интересите на всички свои потребители, като декларира, че го управлява съгласно технически стандарти, които напълно позволяват това, и разполага с адекватна техническа поддръжка. Въпреки това ЦРУО си запазва възможността по обективни причини да възникнат технически грешки в работата на този сайт, за които потребителите са длъжни да съобщават незабавно при появата им. ЦРУО ще се опита да премахне такива грешки възможно най-бързо. ЦРУО си запазва правото временно да отказва достъп до определено съдържание на този сайт поради работа по техническа поддръжка на сайта, въвеждане на ново съдържание и други основателни причини. ЦРУО не носи отговорност за щети, причинени на потребителя в резултат на технически затруднения на сайта, и потребителите напълно и окончателно се отказват от всякакъв иск за обезщетение или иск от всякакъв вид срещу ЦРУО и неговите законни представители, служители, доброволци, членове, външни сътрудници, бизнес партньори и всички други физически и юридически лица, свързани по някакъв начин, в България и в чужбина. Като се има предвид, че този сайт включва връзки към други сайтове като част от своя бизнес, съдържанието, сигурността и начина на работа на тези сайтове са извън обхвата на отговорност на собственика и мениджъра на този сайт. Тази страница отваря възможност за рекламиране, така че потребителите се съгласяват с такова рекламиране от трети страни, които са разрешени от ЦРУО. В контекста на реклами от трети страни, съдържанието на рекламните материали не е отговорност на собственика и мениджъра на този сайт. ЦРУО използва подходящ софтуер, за да анализира тази страница, като по този начин придобива информация за нуждите на своите потребители, с цел подобряване на качеството на офертата. В тази връзка т.нар бисквитки, текстови файлове, които се съхраняват на компютъра на потребителя, позволяват потребителят да бъде разпознат при повторно посещение на страницата, което позволява извършването на анализ на употребата. Въпреки че тези текстови файлове могат да бъдат отхвърлени или изтрити, това може да доведе до това, че някои функции на сайта вече не могат да се използват напълно. Споменатият софтуер също събира и съхранява технически данни, включително IP адреса на потребителя, като лицата зад тези данни не се идентифицират, нито се събират лични данни. Потребителите на този уебсайт дават своето съгласие за описания по-горе метод за анализ на използването на този уебсайт.

Решаване на спорове

Потребителите се задължават да разрешават всички евентуални спорове със собственика и управителя на сайта и с физически и юридически лица, свързани по какъвто и да е начин с него, изключително по мирен път. Потребителите са длъжни да подават всички възражения незабавно при възникването им в писмена форма на официалния e-mail адрес на сайта, посочен в глава "Основна информация за собственика на сайта". Собственикът и управителят на сайта ще коментират същите в рамките на 10 работни дни от получаването им. Потребителите са длъжни да предоставят цялата допълнителна информация, поискана от собственика и управителя на сайта в срок до 3 работни дни във връзка с подадената от тях жалба. Ако потребителят не предостави допълнителна информация в посочения срок или не коментира получения отговор, се счита, че рекламацията е оттеглена.

Основна информация за собственика на сайта

Пълно име: Център за развитие на устойчиви общности

Съкратено наименование: ЦРУО

Английско име: Center for Sustainable Communities Development (CSCD)

Адрес: София 1000, ул. Парчевич 37Б; ЕИК 121325884

Електронна поща: office@cscd-bg.org

Уебсайт: http://www.cscd-bg.org